Styrdokument och NorrteljePedagogernas mål

NorrteljePedagogernas arbete bygger på:

 • ”Trolleboandan” – ett flexibelt förhållningssätt vilket innebär att barnets behov av trygghet alltid står i centrum genom tillåtande, lyssnande och engagerade pedagoger.
 • Skapa goda relationer med föräldrar genom att lyssna på deras funderingar och oro.
 • NorrteljePedagogerna erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
 • Lärandet löper som en röd tråd i allt vi gör tillsammans. Planerad undervisning är lika lärorik som spontan undervisning tex att tillsammans med en pedagog få öva sig i att sätta på sig strumporna och samtidigt räkna tårna.
 • Vi vill att barnen ska ha roligt och att deras stjärneögon ska lysa.

NorrteljePedagogernas styrdokument                                                    

 • Läroplanen(Lpfö-18)
 • Skollagen

Vårt uppdrag – enligt läroplanen  – är att lägga grunden för ett livslångt lärande genom att förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik.

 • NorrteljePedagogernas mål.

 Kärnan i vår värdegrund och vårt pedagogiska arbete är ”Trolleboandan”.

 • Vi ska se varje situation utifrån barnet.
 • Våra krav ska ställas utifrån barnets behov av trygghet.
 • Barnets behov av trygghet ska styra vårt handlande.
 • Barnets behov av trygghet får aldrig åsidosättas.

Normer och värden

Vi vill att:

 • Barnen ska ha roligt på förskolan.
 • Barnen lär sig umgås och hantera konflikter där pedagogerna finns med för att trösta, lära och handleda.
 • Barnen ska känna sig hörda och att allas åsikter blir belysta för då kan barn utveckla empati, respekt och kamratskap.

 

Omsorg, utveckling och lärande

Vi vill:

 • Att  barnens stjärneögon ska lysa.
 • Tillvarata barns lust och nyfikenhet till lärande.
 • Att lärandet löper som en röd tråd under dagen i allt som sker.
 • Att barnen utvecklar tillit till sin egen förmåga och därmed blir en självständig individ.
 • Ge barnen tid till lek där pedagogerna finns med. Leken lär.
 • Utveckla barnens motorik och kroppsuppfattning.
 • Lära barnen värna sin hälsa.

 

Barns delaktighet och inflytande

Vi vill:

 • Att barnen ska ha inflytande över sin vardag genom att pedagogerna aktivt lyssnar, läser av och bekräftar barnets känslomässiga behov.
 • Ge barnen tid.
 • Ge barnen valfrihet och inflytande i vardagen.

 

Förskola och hem

Vi vill att:

 • Föräldrar och barn ska mötas av professionella, engagerade och närvarande pedagoger.
 • Föräldrar ska känna förtroende för vår förmåga att samspela med och förstå barnet.
 • Föräldrar ska kunna ta upp funderingar och oro.
 • Föräldrar ska känna att deras synpunkter beaktas och att de blir delaktiga i utvärdering.

Övergång och samverkan

Vi vill:

 • Avsluta förskoletiden på ett positivt sätt.
 • Inbjuda förskoleklassens lärare för att överlämna barnen med en sammanfattning om förskoletiden.
 • Besöka skolan.

Vår värdegrund/Trolleboandan 21/22 Klicka här

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Under uppdatering)