Trollebo förskola ligger på Knutbyvägen strax utanför centrum med en egen härligt stor gård och skogen som granne. Förskolan har en avdelning för yngre barn Kotten 1-3 år och en avdelning för äldre barn Stubben 3-5 år. Lunchen tillagas och levereras av City Catering i Rånäs www.citycatering.se.

Vi använder följande ekologiska produkter: mjölk, fil, bregott, ägg och bananer.

En dag på Trollebo förskola

06.30                    Förskolan öppnar
08.00                    Frukost
Förmiddag            Planerad/spontan undervisning inne eller ute.
11.30                    Lunch
12.00                    Lugna timmen.
13.00                    Planerad/spontan undervisning inne eller ute.
14.30                    Mellanmål.
18.30                    Förskolan stänger.

 

De yngre barnens avdelning – Kotten.

Från vänster: Kickie Åkerlund barnskötare, Jessica Eriksson leg. förskollärare,
Ida Husman barnskötare, Amanda Häggström barnskötare

I arbetet med de yngre barnen betonas närhet, trygghet, lärande, undervisning och daglig föräldrakontakt. Barnens lust och nyfikenhet är grunden för allt lärande. Pedagogernas famn är en viktig utgångspunkt för barnet att börja utforska förskolans erbjudanden och att samspela med barn och vuxna. De barn som sover gör det i egna vagnar ute eller inne utifrån föräldrarnas önskemål. Vi har ”lugna timmen” med t ex. läsvila för de barn som inte sover.
Barnen får pröva att äta själva eller får den hjälp de behöver. De bjuds att smaka på all mat men väljer själva vad de vill ha. På förmiddagen äter vi frukt.


Vi erbjuder barnen samling varje dag men barnen väljer själva om de vill delta.
Vi sjunger, läser, målar, badar, går ofta till skogen intill och ibland någon kortare utflykt.
Vi tar stor hänsyn till barnens behov och önskemål t ex. kan barnen få leka ifred inne.


Miljön ska erbjuda barnen att ta egna initiativ till ett lustfyllt lärande genom tillgängligt material. I denna tillåtande miljö med närvarande och engagerade pedagoger lär barnen sig socialt samspel, att utveckla sitt språk och sina motoriska färdigheter.
Lärandet löper som en röd tråd under hela dagen i allt vi gör tillsammans.

 

 

 

Från vänster
Charlotte Söderström Leg. mellanstadielärare
Micaela Angelin Barnskötare
Annika Ekman Leg. förskollärare och rektor
Monica Åberg Barnskötare

De äldre barnens avdelning – Stubben

I arbetet med de äldre barnen betonas närhet, trygghet, lärande, undervisning och daglig föräldrakontakt. Den tillåtande atmosfären och pedagogernas flexibilitet är ryggraden i verksamheten.

Vi vill att miljön på avdelningen ska uppmuntra och stimulera barnens lust till lärande genom att skapa, leka, utforska, ha roligt och kunna påverka sin dag på förskolan.

Pedagogerna finns till hands för att stötta, vägleda och utmana barnen för att främja deras utveckling på bästa sätt. Den fria leken har stort utrymme i vardagen.


Under stor del av dagen har barnen inflytande över sin närvaro på förskolan genom lyhörda och engagerade pedagoger. På Stubben är barnen indelade i grupper och innehållet planeras utifrån barnens utvecklingsnivå, nyfikenhet och intresse. Självklart skall barnens trygghet styra val av aktivitet och pedagogerna är med sitt flexibla förhålllningssätt lyhörda för barnens behov.

 

Måltiderna är ett viktigt forum för samvaro och reflektion över dagens händelser. Barnen bjuds att smaka men väljer själva vad de äter.
”Lugna timmen” avslutar lunchen och då har vi läsvila och de barn som behöver sova får göra det.
Under den dagliga samlingen lär vi oss tala inför grupp, lyssna på varandra, vi sjunger, dansar,
leker lekar och mycket mycket mer.

 

 

 

 

Nygatans förskola ligger mitt i Norrtälje stadskärna nära kyrkan med kulturen runt hörnet.
Huset från 1800-talet är i två plan och har kvar mycket av sin gamla charm med en liten men grön och ändamålsenlig gård. Skogsområden finns inom räckhåll. Lunchen tillagas och levereras av City Catering i Rånäs www.citycatering.se

Vi använder följande ekologiska produkter: mjölk, fil, bregott, ägg och bananer.

Övre raden fr vänster Louise Karlsson barnskötare
Linda Frithioff leg. förskollärare Agneta Olsson
Nedre raden från vänster Victoria Janson leg. förskollärare
Marie Elfström Wennberg leg. förskollärare Katarina Johansson barnskötare

En dag på Nygatans förskola

06.30                   Förskolan öppnar
08.00                   Frukost
Förmiddag           Planerad/spontan undervisning inne eller ute.
11.30                   Lunch
12.00                   Lugna timmen
13.00                   Planerad/spontan undervisning inne eller ute.
14.30                   Mellanmål
18.30                   Förskolan stänger

 

Nygatans förskola

På Nygatans förskola är de yngre barnen - Jollen - i huvudsak på bottenplanet och de äldre barnen - Skutan - på övervåningen. Alla äter frukost och ibland mellanmål tillsammans. Måltiden ska vara en stund för goda samtal och barnen bjuds att smaka på all mat men väljer själva vad de vill ha. Målet är att barn och pedagoger ska känna sig som ett men delas upp i olika grupper utifrån utvecklingsnivå och intresse. Ett äldre barn kan när som helst gå ner till de yngre barnen. De yngre barnen kan få andra utmaningar genom att gå upp till de äldre barnen. Vi har samlingar varje dag med mycket sång och lek.
De äldre barnen går nästan varje dag till skogen eller lekparker och de yngre kan
med glädje mata änderna i ån som finns alldeles bredvid.

 

Miljön ska erbjuda barnen att ta egna initiativ till ett lustfyllt lärande
genom tillgängligt material.

Närhet, trygghet lärande, undervisning och daglig föräldrakontakt är våra ledord
där barnens och föräldrarnas behov och önskemål är viktiga.

Barnen får sova ute eller inne i sina egna vagnar
allt utifrån föräldrarnas önskemål.

Barnets behov av trygghet ska vara i centrum genom att pedagogerna lyssnar,
är engagerade och tillåtande och samtidigt
löper lärandet som en röd tråd genom hela dagen.